Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

De CAO PO 2019-2020 komt eraan!

De afspraken neergelegd in de nieuwe cao hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Denk aan:

 • De aanpassing van de schalen voor directies en adjuncten die voor de zittende medewerkers positief zijn maar niet persé voor nieuw aan te nemen adjuncten.
 • De introductie van nieuwe voorbeeldfuncties voor directies en onderwijsondersteunende medewerkers. Welke actie moet u ondernemen en welke actie mag u ondernemen?
 • Verkenning van de beslisruimte die u zou moeten krijgen door vereenvoudigingen in de hoofdstukken 5,6,7 en 9 van de cao po.
 • De aanpassingen in het ketenbeding voor het bijzonder en openbaar onderwijs en overige gevolgen van de introductie van de WAB en WNRA.
 • Het generatiepact, Iets voor u?

Dyade P&O Advies is druk doende de gevolgen van het onderhandelaarsakkoord voor u in kaart te brengen en zal, zodra de cao-teksten er zijn, ook de gevolgen hiervan voor u in kaart brengen. Dyade P&O Advies draagt deze kennis graag aan u over tijdens de themabijeenkomsten cao po 2019-2020. Binnenkort vindt u hier de data van de te plannen bijeenkomsten en een link naar gratis te downloaden handreikingen en informatie over de cao PO.

Volgens artikel 5.5 cao PO 2018-2019 draagt de werkgever in het PO jaarlijks voor 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau. Daarbij wordt aangegeven welke functies gehandhaafd blijven en welke functies worden geïntroduceerd en of er sprake is van normfuncties of, via FUWA beschreven en gewaardeerde, functies.

De werkgever en P(G)MR maken voorts een afspraak over invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau en op bovenschoolse niveau voor wat betreft het geheel aan functies naar soort, niveau en aantal. De inrichting van het functiebouwwerk wordt in samenhang met het (meerjaren) bestuursformatieplan besproken.

Daarbij worden afspraken gemaakt over het invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. Een besluit van de werkgever tot het inrichten van een interne bezwarencommissie (artikel 5.9 CAO PO 2018-2019) kan worden genomen na overleg met de P(G)MR en voorafgaand aan het invoeringstraject.

Ten aanzien van de functionaris voor wie de (aangepaste) functiebeschrijving geldt is in artikel 5.8 lid 10 en 11 opgenomen dat de werkgever de werknemer schriftelijk van zijn besluit met betrekking tot de beschrijving en waardering van de functie op de hoogte stelt alsook van de ingangsdatum. Deze mededeling bevat tevens de inpassing van de medewerker in het carrièrepatroon dat behoort bij de functie. In geval de functie lager is gewaardeerd dan de medewerker nu wordt beloond wordt toepassing gegeven aan artikel 6.20 cao PO 2018-2019 en daarover in het schrijven melding gedaan. Een medewerker moet voorts gewezen worden op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de werkgever en wel als hij zich niet kan verenigingen met de beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken en/of de waardering van de functie (artikel 5.10 lid 2 cao PO 2018-2019). De externe commissie functiewaardering brengt een bindend advies uit.

Dyade Advies is geen voorstander van een interne bezwarencommissie aangezien het inrichten ervan veel tijd en moeite kan kosten én omdat de deelnemers veelal niet SPO gecertificeerd zijn en daarmee onvoldoende in staat zijn een functiebeschrijving en waardering goed te beoordelen.

Dyade Advies staat een procedure invoering functiebouwwerk voor waarbij de zeggenschap van de functionarissen die een andere functiebeschrijving ontvangen, optimaal gewaarborgd is. Dit door alle functionarissen waarvan de functie is gewijzigd de beschrijving eerst informeel toe te sturen met het verzoek te reageren en voorts formeel aan te bieden waarbij de bewaarmogelijkheid bij de externe commissie functiewaardering open staat. De twee rondes kunnen, met enige goede wil, samengevoegd worden tot één ronde .

 

6 april 2016 - Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord zijn de onderhandelingen rondom de CAO PO niet geslaagd. Dit heeft als gevolg dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt en dat vanaf 1 juli het ketenbeding WWZ geldt voor het bijzonder onderwijs. Er is geen overgangsregeling. In de namiddag van 5 april werd bekend dat er een bemiddelaar is aangesteld die zal proberen de partijen tot elkaar te brengen, waardoor het mogelijk is dat er toch een nieuwe cao is per 1 juli 2016.
Wij willen u erop wijzen dat er in de cao ook afgesproken zou kunnen worden dat de WWZ ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden. Dan geldt het onderstaande dus ook voor het openbaar onderwijs.

Ketenbeding gaat onverkort in op 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs

Vanaf 1 juli 2016 geldt het ketenbeding WWZ voor het bijzonder onderwijs. Er is geen overgangsregeling.

Tot 1 juli 2016 wordt het aantal contracten niet geteld om te bepalen of er recht is op een vast dienstverband. Indien u binnen de 36 maanden blijft is er geen verplichting op een vast dienstverband (uitgezonderd dienstverbanden met uitzicht op vast dienstverband). Daarbij kunt u na een onderbreking van 3 maanden en 1 dag een nieuwe keten van betrekkingen aangaan van 36 maanden.Rapportage verplichtingen ketenbeding Dit wijzigt per 1 juli 2016.

Vanaf 1 juli 2016 mag u maximaal 3 tijdelijke contracten aangaan in een periode van 24 maanden. Een vierde contract of overschrijding van de 24 maanden betekent een vast dienstverband.
De onderbreking voor het opnieuw tellen wordt voorts minimaal 6 maanden en 1 dag. Als u ruim 6 maanden geen dienstverband bent aangegaan met een medewerker telt de betrekking daarna als eerste betrekking.
Let wel, er is geen overgangsregeling. Als u een contract aangaat op of na 1 juli 2016 dan telt het contract (plus de voorgaande contracten als er geen onderbreking van ruim drie maanden is geweest) die binnen de periode van 6 maanden en 1 dag voorafgaand aan het nieuwe contract zijn aangegaan, mee.

 

Stel dat er een alsnog een nieuwe cao komt dan gaat het ketenbeding sowieso gelden, maar dan kán in die cao afgesproken worden dat er 6 tijdelijke contracten binnen 48 maanden aangegaan kunnen worden in een keten.

 

Tijdelijke uitbreidingen

Of het ketenbeding ook aan de orde zal zijn voor tijdelijke uitbreidingen is nog zeer de vraag. Gezien de ruimte die voor het onderwijs hierin is genomen is het niet aannemelijk dat er op dit punt een grote aanpassing zal plaatsvinden in de CAO PO. Vooralsnog lopen tijdelijke uitbreidingen van rechtswege af zodra de werkzaamheden niet meer worden opgedragen (artikel 3.6a cao). Wij kunnen echter niets uitsluiten op dit moment.

Ons aanbod
Om te bepalen of er sprake is van risico's voor uw schoolbestuur en wat de aard en ernst van deze risico's is en ook om te bepalen wie van uw vervangers u nog veilig een betrekking kunt aanbieden die over 1 juli 2016 heengaat of na 1 juli 2016 aanvangt is het van belang dat alle tijdelijke betrekkingen in uw personeelsbestand worden bekeken en geanalyseerd in het licht van de WWZ-verplichtingen.
Dyade Advies kan deze analyse voor u uitvoeren en een en ander vastleggen in een rapportage WWZ-verplichtingen. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van uw verplichtingen op basis van het ketenbeding en geeft ook ruimte om te besluiten over betrekkingen na 1 juli 2016. In de rapportage kunt een toelichting op de WWZ en uw situatie verwachten en advies over het omgaan met uw verplichtingen en risico's.
Het verrichten van het onderzoek kan voor schoolbesturen die voor de personeels- en salarisadministratie zijn aangesloten bij Dyade verwachten wij een tijdsinvestering zoals in onderstaande staffel is opgenomen. Voor schoolbesturen die niet bij Dyade zijn aangesloten is de tijdsinvestering afhankelijk van de rapportagemogelijkheden van het salarissysteem wat gehanteerd wordt door dit schoolbestuur. In dit geval bespreken wij dit vooraf met u.

Wij geven u de keuze de analyse te laten uitvoeren voor alle tijdelijke contracten of voor de tijdelijke contracten exclusief de tijdelijke uitbreidingen.

Onderstaande staffel gaat uit van een prijsstelling gebaseerd op alle medewerkers die in dienst zijn op de peildatum. 

Analyse tijdelijke contracten, exclusief tijdelijke uitbreidingen

 • Tot 50 medewerkers in dienst => 4 uur
 • 50-200 medewerkers in dienst => 6 uur
 • 200-400 medewerkers in dienst => 8 uur
 • Meer dan 400 medewerkers => in overleg

Analyse alle tijdelijke betrekkingen, inclusief tijdelijke uitbreidingen

 • Tot 50 medewerkers in dienst => 8 uur
 • 50-200 medewerkers in dienst => 10 uur
 • 200-400 medewerkers in dienst => 12 uur
 • Meer dan 400 medewerkers => in overleg
 • Het uurtarief van onze adviseurs bedraagt 130 euro per uur ex btw.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Wilma Rijndorp of Hanneke Westening.

 

Binnen het onderwijs is sinds jaren veel aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Dat is ook logisch, verzuim kost geld, geeft onrust binnen de school, bemoeilijkt het geven van onderwijs aan de kinderen en beperkt de mogelijkheden van het voeren van goed personeelsbeleid. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer wordt afgewenteld op werkgevers zodat u op dit terrein de nodige financiële risico’s loopt.

Het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke doelstelling. Dyade Advies heeft de kennis en kunde om hieraan positief bij te dragen.

Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ)

Dyade Advies handelt vanuit een eigen visie op het voorkomen en aanpakken van verzuim, het Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ). Dit systeem is gebaseerd op het samennemen van een aantal systeem- en mensgerichte theorieën over verzuim en biedt Dyade en haar klanten een denkkader en instrumentarium voor analyse, voorkomen en aanpak van verzuim en bevorderen van werkplezier.

IPZ richt zich op de vitaliteit van alle personeelsleden, ziek of niet ziek. Bevlogenheid en werkplezier is essentieel om het werk blijvend te kunnen doen en is de bepalende factor in het voorkomen van veel uitval door ziekte.

De verzuimbeheersingsspecialisten van Dyade werken inmiddels jaren vanuit het denkkader Integraal Personeelszorgsysteem. IPZ heeft daarbij bewezen resultaten op te leveren en het ziekteverzuim met procentpunten, blijvend, te verlagen. Daarnaast kent Dyade de wetten, regels en ingangen die nodig zijn om een verzuimproces goed te begeleiden en, wanneer mogelijk, de duurzame terugkeer van uw medewerker te bevorderen. Dyade Advies draagt graag haar kennis en ervaring aan u over in de bijeenkomst verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid onderwijs.

Themabijeenkomsten verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

Terugdringen en voorkomen van verzuim bespaart u kosten. Hoeveel kosten u kunt besparen rekenen wij graag met u uit tijdens de themabijeenkomsten verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Dyade Advies u daarnaast over verzuimbeheersing, de procesgang Wet Verbetering Poortwachter, hoe te handelen richting het UWV bij arbeidsongeschiktheid, ontslag wegens langdurige ziekte en ontwikkelingen wet- en regelgeving. U ontvangt tevens de nodige instrumenten die u direct kunt inzetten.

Verzuimbeheersing dalendelijnDe waardering van deelnemers aan deze tweejaarlijkse bijeenkomsten is goed/zeer goed en u gaat met de nodige inzichten en ‘good practise’ materiaal naar huis, welke u direct kunt toepassen binnen uw organisatie.

De cursus wordt geleid door mevrouw W. (Wilma) Rijndorp-Kreft in samenwerking met meneer S. Wijnhoff.
Er vinden op dit moment geen bijeenkomsten plaats. Zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, worden deze in onderstaand overzicht weergegeven. 


Bijeenkomst
 
Data
 
Tijd
 
Lunch
 
Locatie
 
Inschrijven

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Woensdag
4 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Ede   Gesloten

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Donderdag
5 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Utrecht   Gesloten

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Vrijdag
6 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Bergen op Zoom   Gesloten

 
 
 
 
 

Kosten

De workshop neemt een dagdeel in beslag en de kosten zijn € 245,- inclusief koffie/thee en aansluitend lunch.

Doelgroep

Bestuurders, managers, P&O beleidsmedewerkers en leidinggevenden in het po, vo en mbo.

Ondersteuning Dyade Advies

Voor ons volledige aanbod op het terrein van verzuimbeheersing en kosteloos te downloaden instrumenten verwijzen wij u graag naar deze pagina: Aanbod integrale personeelszorg (IPZ)

Contact

Met uw vragen op het gebied van verzuimbeheersing, arbeidsongeschiktheid en Integrale Personeelszorg kunt u terecht bij Dyade Advies. Vult u hier het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook direct contact opnemen met Wilma Rijndorp of Sander Wijnhoff. De contactgegevens vindt u in de linker kolom.

Gevolgen cao PO 2019-2020 voor schoolbesturen

De teksten van de cao PO 2019-2020 zijn op 24 maart 2020 vastgesteld en waren al vanaf 1 januari 2020 van kracht.

De afspraken neergelegd in de nieuwe cao hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Denk aan:

 • het gewijzigde functieloongebouw van directies en adjuncten
 • de introductie van nieuwe voorbeeldfuncties directeuren en adjuncten
 • de introductie van nieuwe voorbeeldfuncties OOP
 • de op te stellen vergoedingsregelingen voor verhuiskosten en dienstreizen
 • de wijzigingen in de regelingen en het budget professionalisering
 • de wijziging in het ketenbeding, de transitievergoeding en de ontslaggronden (Wet Arbeidsmarkt in balans)
 • de introductie van Van Werk naar Werk beleid

Vanwege de COVID-19 crisis is het organiseren van de gebruikelijke algemeen toegankelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten bij u op locatie over de cao wijzigingen niet mogelijk geweest.

Hier hebben wij iets op gevonden!

Wij hebben al onze opgedane kennis en inzichten in de cao 2019-2020 gebundeld, verwerkt in een presentatie en deze presentatie laten filmen.

U kunt deze film, na aanschaf, onbeperkt gebruiken. Bijvoorbeeld voor uw directieteam, uw (G)MR, staf of schoolteams.

Wij vragen u wel de presentatie alleen binnen uw eigen organisatie te gebruiken vanwege de investeringen die wij hebben gedaan in de inhoud en de opnames.

Ons aanbod

In 1 uur en 5 minuten bent u weer volledig up-to-date als het om de cao PO 2019-2020 en de gevolgen daarvan gaat.

Omdat informatie en inzicht verkrijgen juist ook vragen kan oproepen geven wij u hierbij de mogelijkheid een P&O adviseur te raadplegen. In ons aanbod is ruimte van een half uur advies opgenomen.

Daarbij krijgt u alle handreikingen en modellen die u hieronder ziet toegezonden in de mail.

Wij bieden u de opname plus het half uur advies plus toezending van de handreikingen en modellen aan voor een bedrag van € 270 ex btw.

Bij interesse kunt u hier uw gegevens achterlaten.

Documenten en instrumenten

Naast het heroverwegen van functies en aanpassen van uw functieboek per 1 augustus 2020 (of 1 november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020) is in de cao po opgenomen dat u ook voor 1 augustus een verhuiskostenregeling en regeling dienstreizen moet hebben vastgesteld.

Deze laatste vergoedingsregelingen hebben wij al voor u gemaakt en kunt u hieronder kosteloos downloaden.

Omdat het laten vervallen van de regeling toekennen en onthouden van periodieken in de cao PO 2019-2020 mogelijk lopende functioneringsdossiers in de weg kan zitten, hebben wij voor u ook een modelregeling periodieken beschikbaar.

De gevolgen van de nieuwe salarissen voor directie- en adjuncten ten opzichte van de voorgaande salarissen hebben wij doorgerekend. Ook deze doorrekening is beschikbaar voor u.

Dit naast de stukken die u van ons gewend bent te ontvangen als er een nieuwe cao PO is, te weten het overzicht wijzigingen cao PO 2019-2020 ten opzichte van de vorige cao, de checklist personeelsbeleid, de leidraad benoemingen, de matrix Participatiefonds en de handreiking WW en BW (WOPO).

 • Vergelijking salarisbedragen onderhandelaarsakkoord cao po 2019-2020
 • Model vergoedingsregelingen (verhuiskosten, dienstreizen) cao po 2019-2020
 • Model regeling periodieken cao po 2019-2020
 • Overzicht wijzigingen cao PO 2019-2020 t.o.v. cao PO 2018-2019
 • De checklist personeelsbeleid cao po 2019-2020
 • Leidraad benoemingen en verplichtingen bij beëindiging of ontslag 2019-2020
 • Matrix Participatiefonds 2019-2020
 • Handreiking vuistregels WW en BW, PO

Naamloos 1

Ondersteuning Advies

De Dyade P&O adviseurs ondersteunen u graag bij vraagstukken omtrent functiebeschrijvingen en beloning, benoeming en ontslag of beëindiging, het opstellen van beleid, procesbegeleiding bij de invoering van beleid of advisering in concrete gevallen.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Wilma Rijndorp, Hanneke Westening of uw vaste contactpersoon van advies.