Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke doelstelling. Dyade Advies heeft de kennis en kunde om hieraan positief bij te dragen. 

Verzuimbeheersing voorkomen

Dyade Advies handelt vanuit haar eigen visie op het voorkomen en aanpakken van verzuim, het Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ). Dit systeem is gebaseerd op het samennemen van een aantal systeem- en mensgerichte theorieën over verzuim en biedt Dyade en haar klanten een denkkader en instrumentarium voor analyse, voorkomen en aanpak van verzuim en bevorderen van werkplezier.

IPZ richt zich op de vitaliteit van alle personeelsleden, ziek of niet ziek. Bevlogenheid en werkplezier is essentieel om het werk blijvend te kunnen doen en is de bepalende factor in het voorkomen van veel uitval door ziekte.

De verzuimbeheersingsspecialisten van Dyade werken inmiddels jaren vanuit het denkkader Integraal Personeelszorgsysteem. IPZ heeft daarbij bewezen resultaten op te leveren en het ziekteverzuim met procentpunten, blijvend, te verlagen. Daarnaast kent Dyade de wetten, regels en ingangen benodigd om een verzuimproces goed te begeleiden en, wanneer mogelijk, de duurzame terugkeer van uw medewerker te bevorderen.

Aanbod Integraal Personeelszorgsysteem

Download

In het woud aan regelgeving rond ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheid is het vinden van een duidelijk pad lastig. Door in deze handreiking de onderwerpen te behandelen vanaf het moment van ziekmelding tot het moment
van hersteldmelding of ontslag, wordt een heldere leidraad geboden. Inclusief tips en adviezen.

Quick scan IPZ

Dyade Advies kan kosteloos voor u een quick scan verzuimbeheersing verzorgen. Aan de hand van vragen rondom de thema's strategie en beleid, processen en inrichting, leiderschap, persoonsgebonden verzuim en drempelbeleving verzuim krijgt u een eerste beeld van uw verzuimbeleid en verzuimmanagement. Wij analyseren uw gegevens. U krijgt een rapport met bevindingen en adviezen erin en nemen contact met u op om deze bevindingen (telefonisch) te bespreken. Het eerste uur van dit gesprek is gratis. Vul nu de vragenlijst in!

Diepgaand onderzoek en advies IPZ

Bij de hierboven genoemde quick scan wordt een korte analyse gemaakt. Wij kunnen ook een diepgaande analyse uitvoeren onder een grotere doelgroep. De vooraf met u bepaalde doelgroep wordt dan gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen en er wordt nader bureauonderzoek gedaan. Ook interviews kunnen onderdeel zijn van het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op basis van de beproefde aanpak voor verzuimbeheersing van Dyade Advies. Dyade Advies levert u dan ook een rapportage met concrete adviezen en instrumenten om uw verzuim te beheersen.

Ondersteuning en advies in langdurige en/of complexe verzuimdossiers

Ook voor ondersteuning van langdurige en complexe verzuimsituaties heeft Dyade de expertise en doortastendheid in huis om u te ondersteunen.  Dyade weet elk dossier tot een goed einde te brengen.

Kennisverbreding

Dyade Advies heeft haar eigen publicaties op het terrein van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Elke twee jaar verschijnt de handreiking verzuim en arbeidsongeschiktheid waarin ziekteverzuim en alles wat daarbij komt kijken vanaf de ziekmelding tot herstel of ontslag, in beeld wordt gebracht. Dit najaar verschijnt alweer de derde, herziene, uitgave. Daarnaast verschijnt er met enige regelmaat artikelen in het Dyade Magazine en wordt nauw samengewerkt met de personele administratie om de dienstverlening goed op elkaar af te stemmen.

Partners

Dyade werkt samen met partners die zich in de markt hebben bewezen en die in de aanpak passen binnen het theoretisch denkkader wat Dyade Advies hanteert. Zo werken wij met Perspectief voor wat betreft de arbodienstverlening. U bent, bij gebruikmaking van de Dyade dienstverlening, niet verplicht ook met onze partners in zee te gaan. Mocht u echter voor de keuzes staan op dit terrein, dan is kiezen voor onze partners zeker te overwegen.

Advisering en ondersteuning eigen risicodragerschap WGA

Overweegt u eigen risicodrager te worden voor de WGA? Bent u eigen risicodrager WGA en denkt u aan terugkeer in het publiek bestel? Bent u een grote werkgever en bent u straks eigen risicodragerschap Vervangingsfonds? Zoekt u een goede partner op het terrein van arbodienstverlening of outplacement? Op al deze vragen en meer heeft Dyade Advies antwoord. Door middel van een gedegen rapportage maken wij met de eigen gegevens de materie inzichtelijk en geven een advies. Op basis van de rapportage kunt u een weloverwogen besluit nemen.

Verzuimbeleid

Voor alle beleid op het terrein van verzuimbeheersing kunnen wij u ondersteunen in de uitwerking van uw vraagstukken.

Dyade VerzuimManagement

Het hanteren van een verzuimmanagementsysteem zoals Dyade VerzuimManagement ondersteunt uw verzuimbeleid. Wenst u meer informatie? Vul hier uw gegevens in.

Duurzame Inzetbaarheid

Dyade heeft geïnvesteerd in gespecialiseerde RADI adviseurs (RADI – Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) die met u een voor uw organisatie passende aanpak kunnen uitrollen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren.Via deze link bereikt u onze pagina met ons aanbod op het terrein van duurzame inzet van uw medewerkers

Contact

Met uw vragen op het gebied van verzuimbeheersing, arbeidsongeschiktheid en Integrale Personeelszorg kunt u terecht bij Dyade Advies. Vult u hier het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook direct contact opnemen met Wilma Rijndorp. De contactgegevens vindt u in de linker kolom.