logodef

Contactpersoon Wilma Rijndorp-Kreft

 

Wilma Rijndorp 2

Dyade Advies Personeel
Mobiel: 06-25490300
Stuur mij een email

Contactpersoon Bertine Heijink

Bertine Heijink pf

Dyade Advies
Personeel
Tel: 06 10 73 01 17
Stuur mij een email

 

Contactpersoon Bettina van der Meijden

bettina van der meijden

Dyade Advies
Personeel
Tel: 06 51 18 83 18
Stuur mij een email

 

Contactpersoon Hanneke Westening

Hanneke Westening 2

Dyade Advies
Personeel
Tel: (0318) 67 51 11
Stuur mij een email

 

6 april 2016 - Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord zijn de onderhandelingen rondom de CAO PO niet geslaagd. Dit heeft als gevolg dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt en dat vanaf 1 juli het ketenbeding WWZ geldt voor het bijzonder onderwijs. Er is geen overgangsregeling. In de namiddag van 5 april werd bekend dat er een bemiddelaar is aangesteld die zal proberen de partijen tot elkaar te brengen, waardoor het mogelijk is dat er toch een nieuwe cao is per 1 juli 2016.
Wij willen u erop wijzen dat er in de cao ook afgesproken zou kunnen worden dat de WWZ ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden. Dan geldt het onderstaande dus ook voor het openbaar onderwijs.

Ketenbeding gaat onverkort in op 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs

Vanaf 1 juli 2016 geldt het ketenbeding WWZ voor het bijzonder onderwijs. Er is geen overgangsregeling.

Tot 1 juli 2016 wordt het aantal contracten niet geteld om te bepalen of er recht is op een vast dienstverband. Indien u binnen de 36 maanden blijft is er geen verplichting op een vast dienstverband (uitgezonderd dienstverbanden met uitzicht op vast dienstverband). Daarbij kunt u na een onderbreking van 3 maanden en 1 dag een nieuwe keten van betrekkingen aangaan van 36 maanden.Rapportage verplichtingen ketenbeding Dit wijzigt per 1 juli 2016.

Vanaf 1 juli 2016 mag u maximaal 3 tijdelijke contracten aangaan in een periode van 24 maanden. Een vierde contract of overschrijding van de 24 maanden betekent een vast dienstverband.
De onderbreking voor het opnieuw tellen wordt voorts minimaal 6 maanden en 1 dag. Als u ruim 6 maanden geen dienstverband bent aangegaan met een medewerker telt de betrekking daarna als eerste betrekking.
Let wel, er is geen overgangsregeling. Als u een contract aangaat op of na 1 juli 2016 dan telt het contract (plus de voorgaande contracten als er geen onderbreking van ruim drie maanden is geweest) die binnen de periode van 6 maanden en 1 dag voorafgaand aan het nieuwe contract zijn aangegaan, mee.

 

Stel dat er een alsnog een nieuwe cao komt dan gaat het ketenbeding sowieso gelden, maar dan kán in die cao afgesproken worden dat er 6 tijdelijke contracten binnen 48 maanden aangegaan kunnen worden in een keten.

 

Tijdelijke uitbreidingen

Of het ketenbeding ook aan de orde zal zijn voor tijdelijke uitbreidingen is nog zeer de vraag. Gezien de ruimte die voor het onderwijs hierin is genomen is het niet aannemelijk dat er op dit punt een grote aanpassing zal plaatsvinden in de CAO PO. Vooralsnog lopen tijdelijke uitbreidingen van rechtswege af zodra de werkzaamheden niet meer worden opgedragen (artikel 3.6a cao). Wij kunnen echter niets uitsluiten op dit moment.

Ons aanbod
Om te bepalen of er sprake is van risico's voor uw schoolbestuur en wat de aard en ernst van deze risico's is en ook om te bepalen wie van uw vervangers u nog veilig een betrekking kunt aanbieden die over 1 juli 2016 heengaat of na 1 juli 2016 aanvangt is het van belang dat alle tijdelijke betrekkingen in uw personeelsbestand worden bekeken en geanalyseerd in het licht van de WWZ-verplichtingen.
Dyade Advies kan deze analyse voor u uitvoeren en een en ander vastleggen in een rapportage WWZ-verplichtingen. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van uw verplichtingen op basis van het ketenbeding en geeft ook ruimte om te besluiten over betrekkingen na 1 juli 2016. In de rapportage kunt een toelichting op de WWZ en uw situatie verwachten en advies over het omgaan met uw verplichtingen en risico's.
Het verrichten van het onderzoek kan voor schoolbesturen die voor de personeels- en salarisadministratie zijn aangesloten bij Dyade verwachten wij een tijdsinvestering zoals in onderstaande staffel is opgenomen. Voor schoolbesturen die niet bij Dyade zijn aangesloten is de tijdsinvestering afhankelijk van de rapportagemogelijkheden van het salarissysteem wat gehanteerd wordt door dit schoolbestuur. In dit geval bespreken wij dit vooraf met u.

Wij geven u de keuze de analyse te laten uitvoeren voor alle tijdelijke contracten of voor de tijdelijke contracten exclusief de tijdelijke uitbreidingen.

Onderstaande staffel gaat uit van een prijsstelling gebaseerd op alle medewerkers die in dienst zijn op de peildatum. 

Analyse tijdelijke contracten, exclusief tijdelijke uitbreidingen

  • Tot 50 medewerkers in dienst => 4 uur
  • 50-200 medewerkers in dienst => 6 uur
  • 200-400 medewerkers in dienst => 8 uur
  • Meer dan 400 medewerkers => in overleg

Analyse alle tijdelijke betrekkingen, inclusief tijdelijke uitbreidingen

  • Tot 50 medewerkers in dienst => 8 uur
  • 50-200 medewerkers in dienst => 10 uur
  • 200-400 medewerkers in dienst => 12 uur
  • Meer dan 400 medewerkers => in overleg
  • Het uurtarief van onze adviseurs bedraagt 130 euro per uur ex btw.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Wilma Rijndorp of Hanneke Westening.