Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

In het voortgezet onderwijs is sinds 1 januari 2007 voor de verrekening van werkloosheid- en bovenwettelijke werkloosheiduitkeringen het model van ‘normatief verevenen’ van kracht. Driekwart van de uitkeringskosten wordt collectief verevend. Een kwart is voor rekening van het verantwoordelijke schoolbestuur.
Vanwege toenemende krimp in leerlingenaantallen en in financiële ruimte bij schoolbesturen zien we een toename in ontslagen en daarmee de uitkeringskosten voor werkloosheid- en bovenwettelijke werkloosheiduitkeringen. Het is voor schoolbesturen relevant deze kosten zoveel als mogelijk te beheersen.
Dyade Advies heeft een handreiking voor schoolbesturen samengesteld die ingaat om de regels inzake WW uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen in het Voortgezet Onderwijs. De informatie in deze handreiking is bijeen gebracht teneinde directie en leidinggevenden handvatten te geven bij het bepalen van het financiële risico van besluiten inzake aangaan van tijdelijke dienstverbanden en ontslag. Deze informatie kan desgewenst door leidinggevenden ook gebruikt worden om medewerkers te informeren over de financiële situatie van de medewerker na ontslag.

Op basis van deze handreiking is het voor u mogelijk een grove inschatting te maken van de WW en BW risico’s van ontslag van individuele medewerkers.

Dyade Advies verstrekt u deze handreiking kosteloos

Dyade P&O Advies biedt ook advies en ondersteuning op de volgende terreinen:

  • Specifieke berekening financieel risico ontslag medewerker(s);
  • Antwoord op vraagstukken over het soort dienstverband wat u nieuwe medewerkers het beste kunt aanbieden of de verplichtingen die behoren bij de diverse dienstverbanden;
  • Procesbegeleiding bij ontslagzaken, individueel en collectief (DGO);
  • Meerjarenbegrotingen, risicoanalyse en -advies;
  • Interim P&O professionals op uitvoerend, adviserend of managementvlak;
  • Procesbegeleiding en uitvoering opstellen en invoeren functiebeschrijvingen en –waarderingen in FUWA-PO;
  • Vraagstukken op het gebied van personeelsmanagement; het sturen op kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op personeelsvlak door gerichte inzet van instrumenten en beleid;
  • Juridische ondersteuning;
  • Scholing CAO Voortgezet Onderwijs.

Gratis downloads

Download hier de handreiking vuistregels WW en BW Voortgezet Onderwijs.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Wilma Rijndorp.