logodef

Wet Normering Topinkomens – Dyade brengt uw situatie in kaart

Wat is de WNT?
Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is sindsdien meerdere keren aangepast en aangevuld met sectorale regelingen. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt.

Het ministerie van OCW heeft hiernaast nog extra regelgeving opgesteld waarin de inkomens van topfunctionarissen in het onderwijs verder zijn beperkt. Sinds 2016 is de maximale bezoldiging binnen het onderwijs afhankelijk van een drietal bestuurskenmerken, te weten aantal bekostigde leerlingen, totale baten en aantal soorten/sectoren onderwijs binnen het bestuur. Er wordt verder continue gewerkt aan nieuwe aanpassingen.

Complexe materie
Het uitgangsprincipe van de WNT leek in beginsel vrij eenvoudig, maar inmiddels is het naleven hiervan een vrij complexe materie geworden. Zo werkt de WNT met bezoldigingsgrenzen. Het begrip bezoldiging dient niet verward te worden met beloning, fiscaal loon/ loon sv of loonkosten.
De bezoldiging is niet eenvoudig af te lezen van de salarisspecificatie, omdat er ook werkgeversbijdrages toe behoren. Verder kunnen factoren buiten uw beleid om ook van invloed zijn op de bezoldiging, zoals eenzijdige wijzigingen in de pensioenpremies.

Dyade heeft kennis en inzicht in deze materie en kan voor u, uw situatie in kaart brengen en u adviseren over te ondernemen stappen.

Dyade WNT Scan
Wij kunnen een WNT-scan voor uw bestuur uitvoeren welke bestaat uit de volgende stappen:

  • Wij stellen de bezoldigingsklasse vast van uw bestuur;
  • Wij analyseren de bezoldiging van uw topfunctionarissen:
    o Bestuurders
    o Raad van Toezicht
  •  Is er sprake van overgangsrecht brengen wij het afbouwtraject in kaart;
  • Wij signaleren mogelijke risico’s en leveren extra aandachtspunten en tips voor uitvoering van dit traject.

Contact
Wenst u meer te weten of heeft u interesse in onze WNT-scan? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Sander Wijnhoff op 06 273 294 15 of via sander.wijnhoff@dyade.nl